Beslutsfrid
Hem

AFFÄRSDATA SOM HJÄLPER

ER VINNA FLER AFFÄRER

Implementera B2G

och vinn fler affärer


Vill ni vinna fler affärer i din sektor? Implementera då Beslutsfrids tjänst B2G i din verksamhet. B2G är till för alla företag som gör affärer i den offentliga sektorn. Kanske har ditt företag en utebliven vinst att kräva in utan att du vet om det. Genom att granska och jämföra avtal, avrop och volymfördelningar mot fakturor så kan vi på Beslutsfrid ta reda på om du fått din del av affären.


Med fokus på anbuds-/upphandlingsprocessen försörjer Beslutsfrid företag med nyttiga affärsdata från offentliga upphandlingar och dess affärer. Insamling och leverans av information kan ske innan anbudsarbetet eller löpande under avtalets gång. Vi på Beslutsfrid anpassar oss efter ditt behov!


Vad vill du veta om affären, konkurrenterna eller om beställaren?

  • Fakturaströmmar och prisstrategier
  • Nyckelpersoner (kompetensförsöjning och sälj-leads)
  • Avrop och volymfördelningar
  • Kontraktsummor och entreprenadsummor
  • Avtal och avtalstrohet

VÄSSA DIN ANBUDSPROCESS OCH FÅ KOLL PÅ AFFÄRERNA!

1

Behöver ni affärsdata från ett äldre avtal eller från ett aktuellt och pågående avtal?


Beroende på ert behov så utformas uppdrag och avtal. Research avseende ett äldre och passerat avtal rapporteras normalt i en enda researchleverans.


Fortlöpande research från pågående avtal sker genom fortlöpande informations-insamling allt eftersom avtalet pågår.

4

Behöver ni affärsdata från avtal, kontrakt och som rör beställaren och dennes verksamhet?


Vi kan samla in och strukturera affärsdata rörande vilka enheter med kontakter som har rätt att göra avrop samt vilka enheter som faktiskt avropar nya beställningar.


Vid förlängning av ett avtal kan det vara affärskritiskt att identifiera alla potentiella avropande enheter. Att se till att upplysa dessa enheter om att ni är ny leverantör  så att inte tidigare leverantörerna tar hem alla affärerna. Detta kan vi hjälpa er med.

2

Behöver ni affärsdata inför anbudsprocessen eller för att granska ett avtal fortlöpande?


Utifrån ert behov samlar vi snabbt in och rapporterar önskade affärsdata inför er anbudsprocess. Vi kan också granska ett pågående avtal på fortlöpande basis.


Alla önskade affärsdata som vi samlar in sammanställer och kan ordnas så att ni kan följa avtalets affärer i olika skeden.

5

Behöver ni affärsdata från avtal, kontrakt och som rör leverantören och dennes verksamhet?


Vi kan samla in och strukturera affärsdata från konkurrenternas leveranser. Vill ni höja era kunksaper om konkurrenterna, dess fakturaströmmar och affärsvärdet i olika skeden? Vi hjälpa er med detta.


Vill ni identifiera nyckelpersoner för att bygga ut erat eget nätverk? Eller vill ni granska konkurrenternas affärer på andra marknader som ett led i er föreberedelse inför en kommande marknadsexpension?

3

Vill ni veta om beställaren är trogen avtalet? Vi bevakar och följer upp eventuell otrohet.


Vi börjar med att identifiera vilka olika enheter som har möjlighet att göra avrop. Därefter fördjupas researchen i syfte att granska om enheterna är trogna avtalet.


Det händer att avropande enheter gör affärer med leverantörer utanför avtalet. Utan granskning kan detta fortsätta.

6

Behöver ni affärsdata från avtal, affärer och som rör avtalets totala ordervärde?


Exempelvis kan vi bevaka och granska och sammanställa händelser rörande  avtalets transaktionsströmmar. Vi kan bevaka och samla in affärsdata från en period, olika skeden eller löpande under avtalets gång.


Vi kan också identifiera och bevaka nyckelpersoner som är knutna till avtalet med deras kontakter. På så vis vet ni vilka personer från respektive part som både beställer och levererar och till vilket värde.

"En lösning på problemet är research och systematisk informationsförsörjning."

Branschkunskap

För företag i anbudsprocessen kan det vara både tidsödande, omständligt och svårt att samla in affärsdata från offentliga upphandlingar och affärer.


Dels kanske det saknas kunskap om vilka affärsdata som är offentliga och dels hur man bär sig åt för att samla in dessa data, dessutom anonymt.


Lösning

Beslutsfrids mission är att hjälpa sina kunder att ta reda på vilka affärsdata som går att samla in. Kanske  vill du granska eller följa upp ett pågående ramavtal.


Genom en noggran genomlysning av upphandlande myndighet så identifierar vi avropande enheter, var affärsdata finns och hur data bäst kan samlas in.

Allmän handling

Även om det finns viss kunskap om offentlighets-principen är det inte helt okrångligt att förstå och veta hur man ska göra när det kommer till sekretess.


Det kan vara hårfina motiveringar som gör att en allmän handling blir offentlig trots att myndigheten först valt att skydda uppgifter från ett utlämnande.


Lösning

Om en myndighet i första hand valt att skydda vissa uppgifter i en allmän handling så granskar vi både myndighetens motivering och rådande skaderekvisit. 


Har myndigheten motiverat sin sekretess utifrån det raka skaderekvisitet så är presumtion för offentlighet. Det kan då vara skäl att inte ge upp utan att gå vidare.

Beslutsfrid betyder att vi samlar in, bearbetar och levererar nyttiga affärs- och eller persondata så att våra kunder kan fatta välgrundade beslut, vinna bättre affärer men även  veta vem du gör affärerna med.

Kontakta oss så berättar vi mera om våra tjänster B2G och personresearch, hur det fungerar och riktpriser.

BESLUTSFRID

Affärsdata som hjälper dig vinna fler affärer.